KONTAKT

 
Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA S. A.
 
Siedziba: ul.Kwidzyńska 71, 51-415 Wrocław
  tel. 71 344 96 03
  fax 71 344 96 05
  e: sekretariat@pg-proxima.pl
  e: marketing@pg-proxima.pl
  www.pg-proxima.pl
 
Oddział: ul.Wenedów 4, 61-614 Poznań
 

e: poznan@pg-proxima.pl

tel. 61 827 32 80

kom. 519 307 398

 
 
NIP 897 000 97 50
Regon 9 3 1 5 8 8 6 8 5
Konto 97 2030 0045 1110 0000 0035 2700
 
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000035943
 
Kapitał zakładowy: 500 000 zł
Kapitał wpłacony: 500 000 zł
 


NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ
Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA S.A.
ul. Kwidzyńska 71, 51-415 Wrocław

SPRZEDA
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWĄ ZABUDOWANĄ

położoną we Wrocławiu przy ul. Wierzbowej 15
Więcej >>

W zakresie prac związanych z ochroną  środowiska- wykonaliśmy  wiele opracowań regionalnych jak też ocen i ekspertyz dotyczących wpływu konkretnych inwestycji, obiektów przemysłowych i komunalnych na środowisko naturalne.
Nasi pracownicy posiadają uprawnienia biegłego w zakresie sporządzania raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz w zakresie postępowania wodnoprawnego.
Oferujemy Państwu wykonanie niżej wymienionych usług:
 • Rozpoznanie zagrożeń wód i gruntów:
  • opróbowanie wód i gruntów z powierzchni oraz z otworów wiertniczych,
  • wykonanie badań analitycznych obejmujących oznaczenia m.in.: ropopochodnych, fenoli, cyjanków, pełnego spektrum metali ciężkich / vide: laboratorium /,
  • wykonanie map sozologicznych, geologiczno-gospodarczych, stanu zanieczyszczeń.
 • Ocena oraz dokumentowanie i prognozowanie stanu zanieczyszczeń:
  • wykonywanie raportów oddziaływania na środowisko złóż kopalin oraz różnego rodzaju inwestycji przemysłowych, komunalnych i innych, /np. raportów oddziaływania eksploatacji złoża na środowisko na etapie projektowania inwestycji oraz jej funkcjonowania /,
  • opracowanie dokumentacji wpływu różnych ognisk zanieczyszczeń na wody podziemne i powierzchniowe oraz grunty.
 • Monitoring stanu środowiska:
  • prognozowanie rodzaju, zasięgu i tempa migracji zanieczyszczeń na etapie projektowania inwestycji oraz dla istniejących ognisk zanieczyszczeń,
  • wyznaczanie stref ochronnych dla zbiorników i ujęć wodnych,
  • określenie składu chemicznego wód i gruntów, a w szczególności zawartych w nich pierwiastków i związków szkodliwych dla środowiska.
 • Projektowanie systemów zabezpieczających przed migracją skażeń:
  • projektowanie barier uszczelniających dla zabezpieczenia gruntów i wód podziemnych wokół hałd, składowisk, osadników itp.,
  • projektowanie ciągów studni depresyjnych jako barier zabezpieczających przed dopływem zanieczyszczeń do ujęć wód podziemnych,
  • projektowanie systemów likwidacji zanieczyszczeń ropopochodnych w gruncie i wodach podziemnych,
  • wyznaczenie optymalnych lokalizacji wysypisk, składowisk, osadników itp.,
  • Wyznaczania stref ochronnych dla obiektów.
Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wykonujemy dla:
 • Przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, jak np.:
  • elektrociepłownie
  • zakłady chemiczne
  • autostrady i drogi ekspresowe
  • porty lotnicze
  • rurociągi do przesyłu gazu
  • zbiorniki wodne
  • oczyszczalnie ścieków
 • Przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na obszar NATURA 2000, jak np.:
  • kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego

 • Przedsięwzięcia innego niż mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru NATURA 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jeżeli może ono znacząco oddziałowywać na ten obszar, jak np.:
  • elektrownie wodne
  • odkrywkowe zakłady górnicze
  • stacje paliw płynnych
  • bazy transportowe
  • składowiska odpadów / m. in. komunalnych /
Realizacja planowanego przedsięwzięcia jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu zgody w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Raporty dla w/w przedsięwzięć wykonujemy na etapie decyzji o ustaleniu lokalizacji, warunków zabudowy oraz na etapie pozwolenia na budowę. Wykonujemy raporty dla przedsięwzięć polegających na odbudowie, rozbudowie, nadbudowie lub modernizacji obiektu budowlanego, powodującej zmianę sposobu zagospodarowania terenu.
 
RAPORTY ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
wykonują pracownicy
Przedsiębiorstwa Geologicznego we Wrocławiu PROXIMA SA
posiadający uprawnienia biegłego
w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko.


Kontakt:
Jacek Gruszecki
Tel. 71 344 96 31
e-mail: mailto:jacek.gruszecki@pg-proxima.pl