KONTAKT

 
Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA S. A.
 
Siedziba: ul.Kwidzyńska 71, 51-415 Wrocław
  tel. 71 344 96 03
  fax 71 344 96 05
  e: sekretariat@pg-proxima.pl
  e: marketing@pg-proxima.pl
  www.pg-proxima.pl
 
Oddział: ul.Wenedów 4, 61-614 Poznań
 

e: poznan@pg-proxima.pl

tel. 61 827 32 80

kom. 519 307 398

 
 
NIP 897 000 97 50
Regon 9 3 1 5 8 8 6 8 5
Konto 97 2030 0045 1110 0000 0035 2700
 
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000035943
 
Kapitał zakładowy: 500 000 zł
Kapitał wpłacony: 500 000 zł
 


NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ
Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA S.A.
ul. Kwidzyńska 71, 51-415 Wrocław

SPRZEDA
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWĄ ZABUDOWANĄ

położoną we Wrocławiu przy ul. Wierzbowej 15
Więcej >>

Oferujemy Państwu usługi dotyczące:
 1. DOKUMENTOWANIE ZASOBÓW DYSPOZYCYJNYCH WÓD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB:
   
  • ustalenia zasobów wód podziemnych kraju
  • bilansów wodno-gospodarczych, planów gospodarowania wodami
  • ustalenia zasobów wód podziemnych zlewni
  • weryfikacji danych banku HYDRO
 2. OCHRONA ZBIORNIKÓW WÓD PODZIEMNYCH W ZAKRESIE:
   
  • dokumentacji hydrogeologicznych obszarów zasilania i warunków ochrony Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP)
  • charakterystyk stanu ilościowego i jakościowego wód podziemnych GZWP, rejonów bilansowych, regionów wodnych
  • dokumentacji hydrogeologicznych struktur hydrogeologicznych (lokalne i miejscowe zbiorniki wód podziemnych)
  • opracowania programów ochrony wód podziemnych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia
 3. UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH ZWYKŁYCH W ZAKRESIE:
   
  • opracowania projektów stref ochrony ujęć wód podziemnych
  • opracowania operatów wodnoprawnych na pobór wód podziemnych i eksploatację urządzeń
  • opracowania projektów monitoringu osłonowego ujęć wód podziemnych wraz z realizacją prac i wykonaniem raportów z badań monitoringowych
 4. MONITORING WÓD PODZIEMNYCH W ZAKRESIE:
   
  • opracowania projektów i programów monitoringu stanu ilościowego i jakościowego GZWP, zlewni, regionów wodnych
  • realizacji badań monitoringowych wraz z opracowaniem corocznych raportów i syntez międzyokresowych
  • opracowania projektów, realizacji zadań i raportowania związanego z oceną wpływu obiektów uciążliwych na środowisko gruntowo - wodne m. in. zakładów przemysłowych, składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych, składów i stacji paliw, mogilników, autostrad, dróg ekspresowych
  • opracowania projektów i programów monitoringów wód podziemnych w strefach zagrożonych degradacją jakości wód
 5. ROZPOZNAWANIE, BILANSOWANIE I OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH W CELU RACJONALNEGO ICH WYKORZYSTANIA PRZEZ SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKĘ W ZAKRESIE:
   
  • prowadzenia monitoringów wód powierzchniowych i podziemnych w strefach intensywnej antropopresji
  • inwentaryzacji poboru wód podziemnych na podstawie wizji lokalnych u użytkowników ujęć w regionach wodnych
  • identyfikacji obszarów deficytowych oraz obszarów na których nie występuje użytkowy poziom wodonośny (w układzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim)
 6. REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ I USTAWY PRAWO WODNE.
   
  • charakterystyki geograficzne i geologiczne regionów wodnych
  • charakterystyki gospodarcze i demograficzne regionów wodnych
  • charakterystyki stanu jakościowego wód podziemnych (w tym GZWP) na obszarze regionów wodnych
  • charakterystyki stanu ilościowego wód podziemnych na obszarze regionów wodnych
  • bilansowania wód powierzchniowych i podziemnych w układzie zlewni, rejonów bilansowych, regionów wodnych
  • charakterystyki hydromorfologiczne i hydrograficzne zlewni, rejonów bilansowych i regionów wodnych
  • charakterystyki wykorzystania powierzchni ziemi, działalności gospodarczej i przeglądy wpływu działalności człowieka na środowisko wodne w zlewniach bilansowych i regionach wodnych
  • analizy i oceny jakości wód powierzchniowych i podziemnych przeznaczonych do poboru wody do spożycia
 7. UDOSTĘPNIANIA WÓD TERMALNYCH, MINERALNYCH, LECZNICZYCH ORAZ POTENCJALNIE LECZNICZYCH
   
  • opracowania projektów prac geologicznych
  • opracowania dokumentacji hydrogeologicznych
  • prowadzenie nadzorów geologicznych
  • opracowania projektów zagospodarowania złoża dla wód termalnych, mineralnych, leczniczych i potencjalnie leczniczych
 8. REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ PARKÓW NARODOWYCH, KRAJOBRAZOWYCH I REZERWATÓW PRZYRODY
   
  • plany ochrony parków narodowych i krajobrazowych w tym: operaty ochrony ekosystemów wodnych, zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, zasobów i walorów przyrody nieożywionej
  • projekty prac geologicznych i dokumentacje hydrogeologiczne geoekosystemów wodnych (np. źródła, obszary źródliskowe) dla potrzeb planów ochrony rezerwatowej
  • projekty, wdrażanie i realizacja monitoringów geosystemów wodnych na obszarach chronionych
 9. INNYCH ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ WODNĄ
   
  • pomiary wielkości spływu wód podeszczowych i roztopowych z dróg krajowych i autostrad wraz z poborem prób do badań zanieczyszczeń
  • pomiary wielkości spływu wód podeszczowych i roztopowych wraz z badaniami hydrochemicznymi dla obiektów przemysłowych i gospodarczych
  • projekty prac geologicznych i dokumentacje hydrogeologiczne związane z odwadnianiem wykopów budowlanych
  • nadzory hydrogeologiczne nad realizacją odwodnień budowlanych
 10. MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO WARUNKÓW HYDROGEOLOGICZNYCH
   
  • modele regionalne dla potrzeb ustalania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych zlewni bilansowych (Visual Modflow, Groundwater - Vistas)
  • modele regionalne obszarów zasilania i warunków ochrony GZWP
  • modele zadaniowe dla potrzeb dokumentowania zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych ujęć, wyznaczania obszarów dopływu wód do ujęcia i wymiarowanie strefy ochrony pośredniej
 11. KARTOGRAFIA HYDROGEOLOGICZNA
   
   Opracowania map hydrogeologicznych w wersji cyfrowej w ujęciu arkuszowym 1:50 000 oraz bloków arkuszy m.in.
  • mapy hydrogeologicznej Polski 1:50 000 realizowanej w latach
  • mapy hydrogeologicznej Polski 1: 50 000 "Pierwszy poziom wodonośny - występowanie i hydrodynamika"
  • mapy hydrogeologicznej Polski 1:50 000 "Pierwszy poziom wodonośny - wrażliwość na zanieczyszczenia, jakość i zagrożenia"
 12. GEOINFORMATYKA INWENTARYZACJA, POMIARY, PRZETWARZANIE DANYCH GIS
   
   A) Tworzenie baz danych GIS m. in. w zakresie:
  • warstw informacyjnych bazy danych GIS Mapy hydrogeologicznej Polski 1:50 000 "Pierwszy poziom wodonośny - występowanie i hydrodynamika"
  • warstw informacyjnych bazy danych GIS Mapy hydrogeologicznej Polski 1:50 000 "Pierwszy poziom wodonośny - wrażliwość na zanieczyszczeni, jakość i zagrożenia"
  • warstw informacyjnych bazy danych GIS charakterystyk regionów wodnych
  • warstw informacyjnych bazy danych GIS wykazów wód powierzchniowych i podziemnych
  • warstw informacyjnych bazy danych GIS analiz jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz programów ochrony zasobów wodnych
  • warstw informacyjnych bazy danych GIS regionalnych dokumentacji zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych
  • warstw informacyjnych bazy danych GIS obszarów zasilania i warunków ochrony GZWP
   B) Inwentaryzacja i przetwarzanie danych:
  • inwentaryzacja ujęć wód podziemnych, obiektów gospodarki wodnej i punktów monitoringu z pomiarami GPS i dokumentacją fotograficzną wraz z wprowadzaniem do bazy danych
  • inwentaryzacja poborów i zrzutów wód, decyzji formalno - prawnych wraz z tworzeniem baz danych
  • inwentaryzacja obszarów ochronnych wraz z tworzeniem baz danych
  • inwentaryzacji zrzutów substancji niebezpiecznych do wód powierzchniowych wraz z tworzeniem bazy danych
  • inwentaryzacja i aktualizacja otworów i ujęć Banku HYDRO wraz z pomiarami GPS i dokumentacją fotograficzną obiektów i wprowadzanie do bazy danych


Powyższe prace wykonują specjaliści, posiadający stosowne uprawnienia, a wykonywane przez nich opracowania są wysoko oceniane przez inwestorów i organy administracji geologicznej a także Komisję Dokumentacji Hydrogeologicznych przy Ministerstwie Środowiska.
Posiadamy nowoczesny sprzęt do obsługi monitoringu wód podziemnych odpowiadający standardom międzynarodowym.Kontakt:
 Jacek Gruszecki

Kierownik Działu Hydrogeologii i Ochrony Wód
Tel. 71 344 96 31
e-mail: jacek.gruszecki@pg-proxima.pl