KONTAKT

 
Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA S. A.
 
Siedziba: ul.Kwidzyńska 71, 51-415 Wrocław
  tel. 71 344 96 03
  fax 71 344 96 05
  e: sekretariat@pg-proxima.pl
  e: marketing@pg-proxima.pl
  www.pg-proxima.pl
 
Oddział: ul.Wenedów 4, 61-614 Poznań
 

e: poznan@pg-proxima.pl

tel. 61 827 32 80

kom. 519 307 398

 
 
NIP 897 000 97 50
Regon 9 3 1 5 8 8 6 8 5
Konto 97 2030 0045 1110 0000 0035 2700
 
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000035943
 
Kapitał zakładowy: 500 000 zł
Kapitał wpłacony: 500 000 zł
 


NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ
Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA S.A.
ul. Kwidzyńska 71, 51-415 Wrocław

SPRZEDA
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWĄ ZABUDOWANĄ

położoną we Wrocławiu przy ul. Wierzbowej 15
Więcej >>

Siedziba Proxima

Historia Przedsiębiorstwa Geologicznego we Wrocławiu to szereg dat i faktów, które w niewątpliwy sposób wpłynęły na jego strukturę i aktualny kształt organizacyjny.
Wizerunek firmy oraz jej marka kształtowane były przez długoletnią historię przedsiębiorstwa począwszy od daty jego powstania 1 marca 1946r.

W 1992r. firma sprywatyzowała się i przyjęła obecną nazwę Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA Spółka Akcyjna.

Firma posiada ponad 60-letnią praktykę w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i dokumentowania wszystkich surowców stałych i wód, sporządzania projektów i dokumentacji geologicznych złożowych, hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich, ocen i ekspertyz.
Zdecydowana większość złóż rozpoznanych i udokumentowanych na terenie zachodniej i południowej Polski jest efektem naszej działalności.
Na bazie naszych dokumentacji geologicznych pracują wszystkie kopalnie węgla brunatnego, część kopalń węgla kamiennego, większość kamieniołomów, żwirowni i kopalń glin. Aktualnie wykonujemy różnego rodzaju opracowania geologiczne dla kopalń węgla brunatnego Bełchatów, Adamów i Konin.
Od 1975 r. firma włączyła się do realizacji Map geologicznych Polski, początkowo w skali 1: 200 000, a następnie 1:50 000. Program koordynowany był przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy i zakończony został w 2008r. Nasza firma wykonała 108 arkuszy Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 , obejmujących powierzchnię ponad 33 tys. km2. Dzięki tym pracom Polska ma pełne pokrycie mapą geologiczną w tej skali, co jest zgodne z europejskim standardem.
W chwili obecnej prowadzimy prace nad reambulacją i aktualizacją arkuszy SmgP w skali 1:50 000 na obszarze Pomorza Zachodniego.
Nasze opracowania geologiczno-inżynierskie posłużyły do budowy setek obiektów ziemnych, przemysłowych i mieszkalnych. Od kilkunastu lat współpracujemy z KGHM Polska Miedź SA, wykonując opracowania geologiczno-inżynierskie dla zbiornika osadów poflotacyjnych Żelazny Most.
Natomiast opracowania hydrogeologiczne przyczyniły się do lepszego poznania warunków hydrogeologicznych badanych złóż i terenu naszej działalności, do zaopatrzenia przemysłu i ludności w wodę.
Od roku 1980 działalność naszą rozszerzyliśmy o problematykę dotyczącą zagadnień ochrony środowiska. Wykonaliśmy wiele opracowań regionalnych jak też ocen i ekspertyz dotyczących wpływu konkretnych inwestycji, obiektów przemysłowych i komunalnych na środowisko naturalne.

Począwszy od 1997r., kiedy to rozpoczęto realizację programu sporządzania Mapy geologiczno-gospodarczej Polski ( obecna nazwa Mapa geośrodowiskowa Polski ) i Mapy hydrogeologicznej Polski - nasza firma bierze czynny udział w realizacji tego programu, koordynowanego przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy.

Od roku 2008 uczestniczymy w projekcie SOPO (System Osłony Przeciw Osuwiskowej) realizowanego przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy.

Wobec narastającego zagrożenia ruchami masowymi spowodowanymi zarówno czynnikami meteorologicznymi jak i postępującą urbanizacją - program ten uzyskał wysoki priorytet w zamierzeniach finansowanych przez Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uzyskane tu doświadczenie pozwala nam na przyjmowanie szczegółowych zleceń oceny stanu obszarów np. pod kątem planów zagospodarowania przestrzennego.

W latach 2009-2010 Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA S.A. ogromnym nakładem finansowym wybudowało nową siedzibę firmy przy ul. Kwidzyńskiej 71. Pozwoliło to na skoncentrowanie kadry firmy  łącznie z laboratorium w jednym miejscu. Natomiast nadal posiadamy Oddział w Poznaniu.

Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA S.A. zatrudnia specjalistów z zakresu geologii złożowej, hydrogeologii i geologii inżynierskiej, ochrony środowiska i laboratoriów oraz biegłych z zakresu sporządzania ocen oddziaływania na środowisko i pozwoleń wodnoprawnych. Dysponujemy kadrą i sprzętem umożliwiającym podjęcia się wielu skomplikowanych zadań w dziedzinie geologii i ochrony środowiska. Specjaliści nasi posiadają wieloletnia praktykę oraz uprawnienia zawodowe i specjalistyczne nadane przez MOŚZNiL.
Posiadamy własne Laboratorium Badań Chemicznych, Ochrony Środowiska, Mechaniki Gruntów, Kruszyw i Skał, które jest członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB/ nr rejestru 325 / będącego Członkiem - Obserwatorem w Europejskiej Organizacji ds. Badań euro lab.
Laboratorium posiada wdrożony system jakości wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, czego dowodem jest certyfikat akredytacji nadany przez Polskie Centrum Akredytacji nr AB 432.

Ze względu na charakter naszej działalności współpracujemy z licznymi ośrodkami naukowymi i badawczymi, biurami projektów, firmami wiertniczymi i geofizycznymi oraz ekspertami, dbając o wysoki poziom opracowań.
Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA SA jest użytkownikiem programów CAD i systemów GIS oraz programów wspomagających proces rozpoznania i dokumentowania złóż surowców i wód podziemnych:
W związku z naszą długoletnią działalnością geologiczną mamy zgromadzone znaczne zasoby archiwalne. Obejmują one mapy geologiczne, hydrogeologiczne, kartograficzne, publikacje a przede wszystkim ponad 4 tys. opracowań geologicznych surowcowych, hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich.